עיקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק
09-9513265/6
ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון

מבזקי מידע :

מכרזים :

מכרזי הרשויות המקומיות בשרון

המכרזים המעודכנים באתרי הרשויות

המשך...

מכרזי משרד הבטחון

מכרזי בנייה ותשתית משרד הבטחון

המשך...

מכרזים כלליים

גישה לכל המכרזים המפורסמים מכל המקורות ובכל הענפים למכרזים באתר GOVO(30 ימי ניסיון ולאחר מכן ניתן לרכוש מנוי)

המשך...


אמנת שירות


אמנה לשיתוף פעולה


בין ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון
לבין הרשות המקומית


 1. הארגון והעירייה ישתפו פעולה בכל הנושאים הנוגעים לשני הצדדים, ובעיקר בנושאים הנוגעים לחוק התכנון והבניה התשל"ה – 1965, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות , התשכ"ט 1969 ובכפוף לחוקי העזר העירוניים . 
 2. הארגון והעירייה ישתפו פעולה במטרה ליצור פתרונות הולמים לבעיות או מחלוקות שיתעוררו בכל הנושאים הנוגעים לשני הצדדים. 
 3. כל צד ינהג באופן שלא יפגע, ככל הניתן, באינטרסים הלגיטימיים של הצד השני ויפעל בהוגנות , שקיפות ואמינות . 
 4. הצדדים ישתפו פעולה לקידום ענייניהם המשותפים ,לרבות קידום הליכי חקיקה (ראשית או חוקי עזר) רלוונטיים . 
 5. העירייה תעביר להתייחסותו של הארגון , ככל שניתן ועל פי שיקולה מבעוד מועד , כל הצעה לחקיקה , החלטות ונהלים הקשורים לפעילות הארגון וחבריו , מבלי שהתייחסות הארגון תחייב את העירייה . 
 6. הארגון יפעל כמיטב יכולתו , לכך שחבריו ישמרו על ההוראות, החוקים והתקנות הנוגעים לתחומי הבנייה בעיר. העירייה תביא לידיעת הארגון, לפי שיקול דעתה מקרים שלכאורה מהווים חריגה משמירת הוראות החוק . 
 7. הארגון והעירייה ישתפו פעולה באכיפת חוקי הבניה ומניעת בניה על ידי קבלנים ובונים שאינם מורשים ואינם רשומים כחוק. 
 8. כל צד, יוכל לפנות למשנהו בתלונות על התנהגות בלתי הולמת או בלתי מקצועית בכל תחום ובכל עניין הנוגע ליחסי הארגון והרשות.הצדדים יבחנו את התלונות במוסדותיהם ויטפלו בהן בצורה יעילה והולמת . 
 9. העירייה , באמצעות נציגיה האמונים על הנושא , תפעל בהתמדה וככל שביכולתה לשיפור ולקיצור זמנים בכל הנוגע להליכי רישוי הבניה, ההיתרים וכל אישור אחר. 
 10. העיריה תביא לידיעת הארגון כל מידע הנוגע למכרזים שהיא מפיצה בתחומי הרשות ביום פרסומם ע"מ לאפשר העברת המידע לחברי הארגון. 
 11. הצדדים מסכימים כי תוקם ועדת מעקב משותפת ליישום האמנה. הוועדה תרכז את הפעילות המשותפת של הצדדים ותתכנס באופן תקופתי קבוע לשם החלפת מידע, תאום עמדות, העלאת רעיונות חדשים וקבלת היזון חוזר מהשטח . 
 12. שני הצדדים יודיעו לחבריהם ולעובדיהם על קיומה של האמנה לשיתוף הפעולה ויפעלו להטמעתה. 
 13. הארגון יפעל לכך שחבריו לא ינקטו כל הליכים משפטיים כנגד העירייה ו/ או עובדיה לפני שמיצו כל אפשרות לפתור כל מחלוקת בדרכי נועם ובפשרה , לרבות באמצעות פנייה לועדה המשותפת. 
 14. אמנה זו איננה מוגבלת בזמן, אלא אם יודיע אחד הצדדים אחרת . בכוונת הצדדים להמשיך בשיתוף פעולה ביניהם ברוח האמנה . 
 15. אין בהוראות אמנה זו כדי לגרוע מהוראות ו/ או מחובות ו /או מזכויות כל אחד מהצדדים על פי כל דין.